Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zákon o príspevku na starostl. o dieťa

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok sa poskytuje na každé dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodič má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

- dieťaťu sa poskytuje starostlivosť na území Slovenskej republiky a

- rodič i dieťa majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Poznámka: Zárobková činnosť je činnosť, ktorá zakladá nárok na akýkoľvek zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania, napríklad práca v pracovnom pomere, na dohodu, podnikanie na živnosť.  Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie náhrady príjmu pri PN, ošetrovného, nemocenského alebo materského do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.

Nárok na príspevok vôbec nie je, ak za celý kalendárny mesiac sa poskytuje rodičovi alebo druhému manželovi:

- materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo

- rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Nárok na príspevok nevzniká na dieťa:

- na ktoré sa poskytuje materské alebo

- na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac vo výške

280,- € mesačne, ak starostlivosť zabezpečuje:

- zariadenie zriadené podľa školského zákona alebo podľa zákona o sociálnych službách (jasle, škôlka),

- iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu (zriadená podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákona o združovaní občanov, zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností),

- fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona o živnostenskom podnikaní (stará mama, ktorá sa stará o dieťa na živnosť…).

Príspevok na starostlivosť o dieťa je 41,10 € mesačne, ak starostlivosť zabezpečuje:

- iná fyzická osoba, ak neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona o živnostenskom podnikaní (druhý rodič, stará mama a pod. bez živnosti),

- rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa iným poskytovateľom.

 

 

TOPlist